KADINHANI

TARİHİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-İLK ÇAĞLARDA KADINHANI

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
           
M.S II.asırda Roma döneminde bölgenin haritası.O zaman Kadınhanı “PİRA” adıyla
geçmektedir.
 
            Kadınhanı,Konya ve Ladik ile beraber ilkçağlara kadar uzanan oldukça eski bir tarihe
sahiptir.Klasik Doğu Roma Dönemi’nde Yunan-Roma yolu üzerinde İkonium(Konya),Laodica Cambustra(Ladik),Pira[1](Kadınhanı)Philomelion(Ilgın) gibi önemli şehirler bulunmaktaydı.Bu önemli yol,doğu ticareti(İpek yolu) ve Kral yolu olarak çok önemliydi.Posta teşkilatı da bu yo- lu kullanmakta ve üzerinde önemli hanlar bulunmaktaydı.Bu hanlar kralın emrinde idi.
            Daha sonraki dönemlerde bu yol Bizans Askeri yolu olmuştur.Dorylaiin(Eskişehir), Amorian(Seyitgazi),Pira,Laodica,İkonium bu yol üzerinde bulunmuktaydı.19.yy da Konya’dan
Eskişehir’e oradan da İstanbul’a ulaşan bu araba yoludur.Kudüs’e giden hacılar da bu yolu
takip etmekteydi.
            Doğu Roma İmparatorluğu Maxmian devrinde İkonium(Konya),Laodica(Ladik),Lysra
(Hatunsaray),Galatia vilayeti önemli Roma şehirleridir.Galatia Kadınhanı,Atlantı ve çevresi
 
olmaktadır.
 
            Bu bölge ile beraber Kadınhanı da uzun yıllar
Etiler’in eğemenliğinde kalmıştır.Daha sonra Frigya-
lılar ve Lidyalılar bu bölgede egemen olmuşlardır.
M.S. IV. Asırda İranlıların hakimiyetine girmiştir.İs-
kender İmparatorluğu,Bergama Krallığı da bu bölge-
de egemen olmuş, yurt tutarak önemli sanat eserleri
bırakmışlardır.Bölgede elde edilen birçok kalıntı ve
sanat eserleri bu bilgiyi doğrulamaktadır.Raziye Ha-
tun Kervansarayının duvarında çevreden devşirilerek
kullanılan bir çok taşla beraber Kadınhanı’nın çeşitli                  
 yerlerinde ayrıca Kestel ve Kındıras’ta bulunan as-
lan figürleri ve sütun başlıkları bu devir izlerini gös-
teren önemli kalıntılardır.                                                    Roma Aslanı Figürü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
                        Roma dönemine ait kalıntılar
            B-SELÇUKLULAR DÖNEMİ
 
          1071 tarihinde Alparslan Gazi’nin Malazgirt Zaferiyle beraber Türkler Anadolu’ya a-dım atmışlardır.Büyük Selçuklu Hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in 1077 de Konya ile beraber Kadınhanı topraklarını da Romalılardan alışıyla Oğuz Türkleri bu bölgeye yerleşmiş-lerdir.Oğuz Türkleri Romalıların kaçarken yakıp yıkarak bıraktıkları köy ve şehirleri onararak yerleştiler.Bu köy ve şehirlerin birçoklarının adlarını da kendi dillerine göre değiştirdiler. Kas-tel (kestel),kındıras o dönemin önemli yerleşim birimleridir.
            Kadınhanı’na yerleştirilen Oğuz boyları;Kınık,Bayat,Savur,Afşar ve Çaşdur’lardır.Ka-dınhanı merkezine Bayat Boyu Doğanlar oymağı(Doğanlar Mahallesi adını buradan alır),Üçok kolu Çavundur Boyu(Çavundur Mahallesi) yerleşmiştir.Afşar boyu ise Afşarlı köyüne yerleşmiş tir.Kolukısa,Meydanlı ve Karahisarlı köylerimize ise Azeri Türkmenlerinden Şamlar Aşireti yer-leşmiştir. Bu Oğuz Türklerinin bazıları ise konar-göçerlik hayatını sürdürmüşlerdir.
Bazı köylerimiz ise adını ünlü kişilerden almaktadır.Mesela Karakurtlu köyü adını Ana-dolu Selçuklu Sultanı I. Rüknettin Süleyman’ın başkomutanı Karakurt tan almaktadır.Kökez kö-yü ise Karamanoğlu büyüklerinden Kökez Han dan adını almaktadır.Eskiden Kadınhanı’nın adı Saideli idi ve savaşta üstün başarılar gösteren Said ismindeki bir beye arpalık olarak veril-diği için bu adı almıştır[2].Turgutoğlu Hasan Bey Oğlu Ömer Bey Saideli’nin emiri(Valisi) ola-rak geçmekte,H.827 yılında yazdırdığı vakfiyesinde Saideli Vilayeti olarak zikredilmektedir.
            Anadolu Selçukluları döneminde Raziye Devlet Hatun tarafından bu önemli ipek yolu
üzerindeki Saideli yakınlarına bir kervansaray yaptırılmıştır.
Raziye Devlet Hatun Kimdir?
Raziye Hatun Anadolu Selçukluları döneminde XIII. asırda Konya’da yaşamış bir sul- tan hanımdır.Danişmendoğullarından Yağıbasan oğlu Sinanüddin Yusuf’un oğlu Muzafferüd
din Mahmut Bey’in kızıdır.Muhtemelen I.İzzeddin Keykavus’un hanımıdır.Bedreddin Bremo- ni’nin de kız kardeşidir.Biremoni Malatya Sancağına bağlı Kahta kazasının bir köyüdür.Bu köy Danişmendoğulları zamanında başşehir idi.Raziye Devlet Hatun ve babasının da bu Biremoni ailesinden geldiğini birçok vesikada görmekteyiz.
            Türk tarih ve geleneğine göre bir çok vesike,kitabe ve vakfiyelerde hükümdar ailelerin- den olan hanımlardan Devlet Hatun diyerek bahsedilmektedir.Muzafferüd-din Mahmut kızı
olan Devlet Hatun’un asıl adının ise Raziye olduğu kesindir.
Selçuklular döneminde Kervansaray olgusu oldukça yaygın olup,Raziye Hatun H.620
(1223) yılında Saideli Seyrekviran’da kışlık bir kervansaray yaptırmıştır.Bu kervansarayın kitabesinde;
          “Allah’ım,H.620 yılında bu hanı yaptıran sahibesi olan Mahmut kızı Raziye Hatun’a
 
rahmet eyle.”yazılıdır.
 
            Raziye Devlet
 Hatun yaptırdığı bu ha-
 nına gelir olarak Saide-                              
li(Seyrekviran),Kalamıça
(Gelemiş),Meydanlı çift-
likleri ile beraber bir de
Konya Esediye (Hatuniye)
Mahallesinde sekiz oda-
lı,iki sofa,iki ahır saman
lığı bulunan bir köşkü                                   Raziye Sultan Hanı Kitabesi
vakfetmiştir.
 
            Konya’da Alaaddin Tepesi’nin
 
doğusunda Mihmandar Mahallesi,Kına-
cı Sokağındaki Hatuniye Camii’ni yap-
tıran da Raziye Devlet Hatun’dur.Bu          
camiye gelir olarak ta Saideli vilayetine
 bağlı Meydan(Meydanlı),Seyrekviran ve
 Kalamıça (Gelemiş) çiftliklerini ve Kon-
ya’da üç dükkan ile iki evi vakfetmiştir.                                         
            Raziye Devlet Hatun H.620 (1223)
 yılında öldüğü zaman bu caminin bahçe-
sine gömülmüştür.Kardeşi Bedreddin Bi-
remoni tarafından bu camiye bir minare
 yaptırılmış olup,bundan sonra bu cami
Kütük Minare diye  de anılmaktadır.
                                                                       R.Hatun’un Mezarı(Kütük Minare Camii bahçesi)
 
            Kadınhanı hakkında ilk önemli araştırmanın sahibi hemşehrimiz Osman Keser Bey Mehmet Önder ve Emekli öğretmen Gaffar Totaysalgır’dan naklen Raziye Hatun ile ilgili şu hikayeyi anlatmaktadır:
            “Raziye Hatun gençliğinde varlıklı bir vezir kızı iken bir emir ile evlenir.Çiçeği bur- nunda evli iken de kocası bir savaşta şehit olur.Raziye Hatun şehit kocasının zırhlarını kuşa-
nır,kılıcını alır,doğru sultana giderek;
            -Kocam öldü ise ben sağım,beni onun yerine tayin edin,savaşta askerlere ben komuta edeyim,der.
            Sultan pırıl pırıl zırhlar içerisinde bir yiğitlik heykeli gibi başı dik ayakta duran bu ce- sur Hatuna;
            -Savaş erkeklere has bir sanattır.Vargit evine dön,diyerek geri çevirir.
            Raziye Hatun,Sultanın bu emri karşısında fazla direnmez ama sözleri dokunur.Aylar geçer bir gün Selçuklu Sultanı bir savaşta düşman tarafından sarılır.Çevresinde kimseyi bu-
lamayan sultan kılıcını sallar önüne geleni tek başına tepeler ama düşman askeri gittikçe ço-
ğalır.Neredeyse sultanı kıskıvrak esir edecekler.Tam bu sırada karşıdan bir yağız atlı dört nala sultanın yardımına koşar.Bu çelik zırhlı yiğit şimşek gibi kılıç sallayarak düşman askerlerini
darmadağın eder.Sultanı kurtarır,atının dizginlerini tutarak sultana;
            -Devletlim,savaş erkeklere has bir sanattır(!) der...
            Sultan hayretler içindedir.Raziye Hatun’u tanımıştır.”
               
                                Raziye Hatun Kervansarayı eski hali
C-KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ:         
Kadınhanı Karamanoğulları zamanında vilayet olarak idare edilmiştir.Karaman oğlu Mehmet Bey Konya ovasını zaptettikten sonra ikiye bölerek yarısını beylerinden Turgut Bey’e
diğer yarısını da Bayburt Bey’e taksim etmiştir.(1277)
Turgutoğulları Orta Asya’dan gelerek Anadolu’ya yerleşmiş bir türkmen aşireti idi.Da
 
ha sonra Osmanlı’lardan kaçıp Karamanoğullarına iltica ederek bu bölgeye yerleşmişlerdir. Karamanoğullarına hep sadık kalmışlardı.Nitekim Karamanoğlu Mehmet Bey 1423-1462 ta- rihlerinde Turgutoğullarından Pir Hasan oğlu Ömer Bey’i Saideli vilayetine emir(vali) olarak tayin etmiştir.
 
            Turgutoğulları daha sonraları  Halep yo-
luyla Mısır’a gitmişler.250 sene sonra Osmanlılar
döneminde çıkan afla Ege Bölgesine geri dönmüş-
ler. Manisa Turgutlu ilçesini kurmuşlardır.
            Turgutoğulları Karamanoğullarının sadık bir emiri olarak  Anadolu’da dini,askeri,Kültürel ve içtimai açıdan büyük hizmetler vermişlerdir. Turgutoğlu Hasan Bey oğlu Ömer Bey Saideli vi-layetine bağlı Hatun Köyü (Bugünkü Kadınhanı ilçe merkezi)nde bir tekke yaptırmıştır.Bu tekkeye de Konya’da Mevlana’nın muassır ve müridlerin-den olan Cemel Ali(Çocukluğunda Mevlana’yı
sırtında taşıdığı için böyle anılır) tarafından yap-tırılan mescidin imamı ve muallimi olan Şeyh Turud’u şeyh olarak tayin etmiştir.Daha sonra Şeyh Turud’un oğulları Şeyh Durmuş ve Şeyh Turhan bu zaviyede şeyh ve vakıf mütevillisi ola-rak bulunmuşlardır
            Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Arşivinde mevcut kayıtlarda bu-lunan Vakfiye metni aşağıdaki şekilde tercüme e-dilmiştir.                                     
                                                                                   Turgutoğlu Ömer Bey Zaviyesinin Planı                       
            “Büyük hayır ve hasenat sahiplerinden Turgutoğlu Hasan Bey oğlu Ömer Bey,dün- yanın aldatıcılığına,yaldızdan ibaret süslerine bakıp her zaman çalışıp,varlıklarına iman gö
züyle bakarak ahiret aleminin ebedi hayat olduğunu anlayarak gelip gidenlerin barınması, bunların ihtiyaçlarının karşılanması için Konya’ya bağlı Sait Vilayeti Karye(köy)leri karşı- sında hulusi niyetle bir zaviye-i şerif bina etti.Buranın hududu;kıblesi,Hacı İbrahim Mül- kü,batısı Kırık Yusuf mülkü,iki taraftan yol ile çevrilidir.Bu tekkenin ihtiyaçlarının maddi yönden desteklenmesi,karşılanması  için  şu mülkleri vakfetti.
            Vakfiye hüküm ve şartları:
            1-Hatun Köyü(Kadınhanı ilçe merkezi) nün tamamı.
2-Saideli Nahiyesi Zengi Köyündeki “Emir Arzı” denilen yerin tamamı,Orta Viran
mezraı,Uffa hüyük ve Akçalar mezralarının tamamı.
            3-Akşehir’e bağlı Silint köyünde bulunan Ömer Bey değirmeninin tamamı.
            4-Akşehir’e bağlı Salta ve İlyaslar köylerinin 8/12 hissesini vakfetti.
            Bu vakıfların nazarlığı ve tekkenin şeyhlerini hal sahiplerinin iftiharı,Şeyh Turud
Oğullarından Şeyh Turhan ve Şeyh Durmuş’a bıraktı.Onlar sağ oldukça kendileri,birinin
ölümüyle diğeri,sonra onların evladından münasip ve ehil olanları nesilden nesile mütevel
li şeyh ve nazır olmasıdır.Bu aileden uygun kimse kalmazsa Konya kadısı ehil ve uygun bi-
rini tayin edecektir.Vakıf gelirlerinin üçte biri görevi yaptıktan sonra şeyh ve nazıra,geri kalanı tekkeye gelen fakirlerin yemesi ,konaklamasına harcanacaktır.Mübarek gece ve gün
lerde helva,etli,yağlı,pirinçli yemekler pişirilecektir.
            Şahitler:1-Ali oğlu Osman,2-Hamza oğlu Seyit Hasan,3-Hacı Salih oğlu Sadrüd-din
4-Abdi oğlu Ali,5-Mahmut oğlu Mehmet,6-Fidi oğlu Ali,7-Halil oğlu Hasan,8-Davudoğlu
Hacı Salih,9-Hacı oğlu Tahsin,10-Hacı oğlu Hasan,11-Hacı İbrahim oğlu İsa Fakih,
12-Mahmut oğlu Süleyman,13-Veli oğlu Emin,14-Tomar oğlu Yusuf Fakih,15-Fakih oğlu
Hamza,16-Hacı Emin Katip,17-Hacı Pirli 18-Seyh Sadreddin cemaatından Hacı Yahşi oğ-
lu Hacı Ahmet.
            Vakfiye H.827/1521 de düzenlenmiştir.
            Vakfiyeyi Konya kadı vekili Kadızade Hacı Emin Efendi Aslına uygunluğunu,Konya kadısı,İsa ve Mustafa Efendiler de şeriata uygun olduğunu tasdik etmişlerdir.
            Bu zaviyede cami,tekke ve imaret bulunmaktadır.  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Turgutoğlu Ömer Bey Vakfiyesi
Turgutoğlu Ömer Bey zaviyesi bünyesindeki imaret hakkında şu meşhur hikaye anlatı-
lır:
            “Turgutoğullarından Pir Hasan oğlu Ömer Bey,zaviyesinin yanında büyükçe bir ima-
ret(aşocağı) açar.Gelip geçen yolculara ve fakirlere bedava günde iki öğün yemek verdirir.
Aşocağına zengin vakıfları vakfeder.Vakfiyesinin sonuna bir de şu maddeyi ekletir:
            “-Bir gün vakıf gelirleri tükenir,imaret fakirlere ve yolculara yemek veremez duruma düşerse imaretin ocağını yıkınız.”
            Nitekim zaman geçer gerçekten Ömer Bey’in imaretine bağladığı vakıflar dağılır,geli-
ri azalır,yemek çıkaramaz olur.Çaresiz kapatmayı düşünürken bu son cümle akıllarına gelir.
İmaretin büyük ocağını hemen yıkarlar.Meğer ocağın duvarı içerisinden bir küp dolusu altın
çıkmıştır.Hemen bununla imareti yeniden canlandırırlar,daha nice yıllar hizmete devam eder.
Turgutoğlu Ömer Bey zaviyesi Osmanlılar zamanında da hizmete devam etmiştir.Tek-
ke ve zaviyeler kaldırıldığında son nazır Tekkenişin Es Seyyid Mustafa oğlu Hacı Abdülbaki
oğlu Hacı Osman Efendi idi.Hacı Osman Efendi 1330(1914) yılında vefat etmiş,Doğanlar Me zarlığına gömülmüştür.Onun ölümüyle tekke hizmetleri sona ermiştir.
            Seyyid Hacı Osman Efendinin şeceresi Kadınhanı Nüfus Kayıtlarına göre Köse Osman oğlu lakabıyla BARGU,ÖDÜK ve KÜÇÜKÖDÜK sülalesine dayanmaktadır.
            Zaviye hissedarlarından olan Köse Osman oğlu Bekir oğlu Mevlit(Ödük) oğlu Mehmet
 
Nuri ÖDÜK’(1321-1996)te bulunan zaviyedarlık beratının tercümesi aşağıdaki şekildedir:
 
                       
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köse Osmanoğlu Mehmet Ödük’te bulunan Turgutoğlu Ömer Bey Zaviyesi Beratı
Köse Osmanoğlu Mehmet Ödük’te bulunan H.1208 tarihli Turgutoğlu Ömer Bey
Zaviyesine ait beratın tercümesi.
 
1963 yılında buranın yerine İstanbul’da mukim Kadınhanı’nın hayırsever eşrafından M.Nuri TOPBAŞ,Mehmet Hulusi TOPBAŞ tarafından Tekke Camii yaptırılmıştır.
 
Tekke Camii’nin arka bahçesinde üç tane mezar
 
 bulunmakta ve aşağıda Türkçe metni verilen kitabelerin-
den anlaşıldığına göre;Afife Hanım,Abdülbaki Efendi ve
 Saraç Halil Usta ’ya ait olduğu anlaşılmaktadır.
            Tekke Camii Avlusundaki Mezartaşı Kitabeleri:
            1-Kutb’ül Arifiyn Seyyid’ül Muhaddisiyn Mef-
har’ül Ulema vel Muhakkikiyn Hadim-i Tarikat-ı
Halidi ve Nakşibendi El-Hac Ahmet Kutsi Efendi keri-
mesi ve Tekke Nazırı Osman Efendi zevcesi Afife Ha-                            
nım.Ruhuna fatiha.Sene:1306(1888)
            2-Hüvel-Hallagul-Baki El merhum vel mağfu-
ruleh Tekkenişin Mustafa oğlu El-Hac Abdülbaki E-
fendi.Ruhuna fatiha.Sene:1300
            3-El-merhum vel mağfuruleh Tekkenişin ma-
hallesinden Saraç Halil Usta.Ruhuna fatiha.Sene:1303
            Zaviyeler çok geniş ve önemli misyonu üslenmiş
müesseselerdir.Anadolu ve Rumeli’de bölgenin imarı,is-
kanı,zanaatı,ticareti,askeri ve dini eğitimi gibi bir çok ö-
nemli içtimai meseleler hep zaviyeler eliyle halledilir,dü-
zene konur idi.Birçok köy,kasaba ve şehirlerdeki zaviyeler-
 de görev alan Türk dervişleri kısa zamanda Anadolu’nun    Tekke Camii’nde bulunan mezarlar
İslamlaşmasını ve Türkleşmesini sağlamışlardır.Türk ordularından önce Anadolu köylerinde kurdukları zaviyelerle hudut boylarına ulaşmış,gaza ruhunu canlı tutmuşlardır. Karamanoğul-ları ve Osmanlılar döneminde tekke,zaviye ve vakıflara büyük önem verilmiş,devlet tarafından kurulmuş,kollanmış,desteklenmiştir.
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
Taşhan da denilen Raziye Hatun kervansarayı
 
                                                                                              
            D-OSMANLILAR DÖNEMİ :
           
            Karamanoğulları Orta Anadolu’nun güneyinde XIII. ve XV. asırlarda hakimiyet kur- muş,hükümranlık sürmüş,bu bölgelerde siyasi,iktisadi ve kültürel açıdan büyük tesirler bırak-
mışlardır.Ancak Osmanoğulları ile ilişkileri pek iyi değildi.Zaman zaman Osmanlılara karşı
isyan bayrağını çekiyorlardı.Osmanlı Padişahlarından Çelebi Sultan Mehmet bir çok kez ya-
pılan andlaşmalara uymayan Karamanoğulları’nın üzerine yürüdü.1414 yılında Akşehir’i alarak Konya’ya doğru ilerledi.Karamanoğlu Mehmet Bey barış istedi ve andlaşma yapıldı.
            Karamanoğullarının son hükümdarı Sarımüd-din İbrahim Bey,Fatih Sultan Mehmet’e Kadınhanı,Ilgın,Beyşehir,Seydişehir gibi önemli yerleri terk etti. Kızını Fatih’e verdi. Osman-
lı elçisi Kasap oğlu Mehmet Bey’le andlaştı  ve bu andlaşmaya ölümüne kadar sadık kaldı.
            Bu andlaşmaya rağmen Konya’da yine birçok karışıklık çıkmış,asayiş bozulmuş idi.
1467 yılında Fatih Sultan Mehmet Karamanoğlu devleti üzerine yürüyerek,topraklarını Os- manlı Devletine katıp Karamanoğullarını ortadan kaldırmıştır.
            Osmanlılar zamanında da Turgutoğlu Ömer Bey’in zaviyesi faaliyetlerini sürdürmüş- tür.Fatih Sultan Mehmet Han’ın beratı ile bu zaviye dini ve tasavvufi eğitim ve öğretim yap- mak üzere tevcih edilmiştir.Tekkenin ilk şeyhlerinden Şeyh Turud’un torunlarından Şeyh Ta-
ceddin bu zaviye ve vakıf mülklerinin tasarrufu için görevlendirilmiştir.
            Fatih,Saideli’nde bulunan ve Karamanoğullarının sadık taraftarı olan Turgutoğulla-
rının Karamanoğulları ile tekrar birleşerek ayaklanabileceği düşüncesi ile bu bölgeyi başka
yerlere göç ettirmeye karar verir.Nitekim bu göç neticesinde  Saideli dağılmış,nüfusu azalmış
tır.Daha önce vilayet olan Saideli(Kadınhanı) Osmanlı İmparatorluğu zamanında Konya vila-
yetine bağlı kaza merkezi olarak idare edilmiştir.
            İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Tapu Tahrir kayıtlarına göre 1500 yıllarında II.Beyazıt Han devrinde Konya’ya bağlı Saideli Nahiyesi ve köyleri aağıdaki şekilde geçmek-tedir.
S.No Köyün Adı                                                                              :          Öşür Bedeli   :
 1. Konya’ya bağlı Said Köyü(Saideli Nahiyesi)                                        3566  Akçe     
 2. Saideli Nahiyesine bağlı Kökez Köyü                                                    17574  “         
 3.      “          “             “     Hatun Köyü(Kadınhanı merkezi)                    4817    “
 4.      “          “             “       Kuyucak Köyü(Tımar)                                   1950    “
 5.      “          “             “       Ballık(Meydanlı) Köyü(Tımar)                     1216    “
 6.      “          “             “       Kara İsmail Köyü(Tımar)                             1995    “
 7.      “          “             “       Bahçesaray Köyü                                          899      “
 8.      “          “             “       Tasuk Köyü(Şehzade Hassı)                          597      “
 9.      “          “             “       Apsarı Köyü(Sarayönü-Değirmenli)             2610    “
 10.      “          “             “       Çavuş Köyü                                                   2799    “
 11.      “          “             “       Kızılca Köyü                                                  1159    “
 12.      “          “             “       Kisecik Köyü                                                 1775    “
 13.      “          “             “       Yenice Köyü                                                   8746    “
 14.      “          “             “       Kındıras Köyü (Demiroluk)                          3094    “
 15.      “          “             “       Kürsünlü Köyü                                              16361  “
 16.     “           “             “       Çetil Köyü                                                     9546    “
 17.      “          “             “       Çandır Köyü(Selçuklu İlçesi)                                   3755    “
 18.      “          “             “       Saraycık Köyü                                                           2072    “
 19.      “          “             “       Karasevinç Köyü                                           931      “
 20.      “          “             “       Bozok Köyü                                                    8354    “
 21.      “          “             “       Kilise İni Köyü                                              2670    “
 
 
 
S.No   Köyün Adı                                                                  :          Öşür Bedeli   :
 1.      “          “             “       Kirli Köyü(Sarayönü Kirlikuyu)                   4781    “
 2.      “          “             “       Hac Pınarı Köyü(Ladik yakını)                    1121    “
 3.      “          “             “       Sarayini Köyü                                                11670  “
 4.      “          “             “       Zengi Köyü                                                    6938    “
 5.      “          “             “       Devekaya Köyü                                              1485    “
 6.      “          “             “       Kafirdeğirmeni Köyü(Gözlü Kasabası)        1880    “
 7.      “          “             “       Harun Köyü                                                   529      “
 8.      “          “             “       Zeyve Köyü                                                    920      “
 9.      “          “             “       Bağlı Saray Köyü                                          3011    “
 10.      “          “             “       Kestel Köyü(Beykavağı)                                2953    “
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turgutoğlu Ömer Bey Zaviyesinin yerinde şimdi Tekke camii yaptırılmıştır.
 
 
            XVII. ve XVIII asırlarda Osmanlı imparatorluğu’nun genelinde olduğu gibi Konya ve Saideli bölgesinde de Aşiretlerin iskan edilmesi,tımar sisteminin bozulması,çiftçilerin toprağı-
nı terketmesi,uzun süren savaşların sonunda üretimin azalması ve paranın değerinin düşerek
fiatların yükselmesi ayrıca vergilerin artması gibi sebeblerle soygunculuk ve eşkiyalık hareket leri çoğalmıştır.İdarecilerin kanunsuz ve keyfi tutumları da otoriteyi zaafa uğratmıştır.Eşkıya-
lık ve ekonomik çöküntü,halkın fakirliğini artırdı.Toprağını kaybeden köylü,devlete vergisini ödeyemez duruma düştü.Tefecilerden borç almaya başladı.Ahlaki gerileme başladı.Nitekim halk huzursuz olunca evlerini,köylerini ve yurtlarını terketmeye başladılar.Dolayısiyle Saideli nüfusu ikinci kez azalmış oldu.
            Bir anekdot olarak;H.1074 (1664) tarihli bir fermanda “İstanbul’dan gönderilen yeni- çerilerin Saideli’ne bir saat kala mesafede gece yarısı 15 kişilik bir şaki grubu tarafından ön- leri kesilip,bir kişiyi yaraladıkları,iki beygir ve yeniçerilerin eşyalarını çaldıkları duyulup bun-ların yakalanıp İstanbul’a gönderilmesi padişah fermanıyla istenmektedir.
            Yine H.1055 (1645) tarihli bir kayıtta ise Kureyş Özü’ne tayin edilen Es Seyyid Ham- za,sabah vakti Saideli yakınlarında Musa ve iki arkadaşı  tarafından  soyulur,yaralanır.
            XVIII. asırda Karaman Eyaletine bağlı 7 Liva (sancak) vardır.
            1-Konya Sancağı, 2-Kayseri Sancağı, 3-Niğde Sancağı, 4-Aksaray Sancağı, 5-Kırşe-
hir Sancağı, 6-Beyşehri Sancağı, 7-Akşehir Sancağı
            Konya Sancağı’nın 14 kazası bulunmaktadır.
            1-Konya Merkez Kazası, 2-İnsuyu Kazası, 3-Bayburt Kazası, 4-Turgut Kazası,
5-Kureyş Özü Kazası, 6-Gaferiyat Kazası(Kazım Karabekir), 7-Belviran (Sarıoğlan) Kazası,
8-Aladağ Kazası, 9-Pirloganda (Taşkent) Kazası, 10-Larende Kazası, 11-Devle Kazası,
12-Eskiil Kazası, 13-Ereğli Kazası, 14-Saedeli Kazası(Kadınhanı)
            Lale Devri döneminde bu bölgenin yeniden canlandırılması için çalışmalar yapılmış- tır.Halkın azalmasıyla harab duruma düşen hanın imarı için 1720 de teşebbüse geçilmiştir. Konya Valisi Osman Paşa tarafından evvelce buradan ayrılan ahaliden olan on hane tekrar buraya nakledilmiştir.Yerlerini terketmeyerek handa kalan 20 haneyle beraber 30 hane olmuş
tur.Hanın şenlendirilmesi için çevredeki Bozulus türkmen aşiretlerinden Oğulbeyli’ye mensup
 
gruplardan Sarılı,Dirinli,Abdurrahmanlı,Karahisarlı ve Hacılı obaları 6 Ağustos 1721 de
 
Kadınhanı’na yerleştirildi.Bunlar Han Ağası Ali A-ğa’nın emrinde ziraat yapacaklardı.Fakat han ara-zisi kafi gelmedi.Bu arazi sahasını genişletmek için 1722 yılında Saideli Nahiyesine bağlı boşalmış ve harap köylerden Koçmar Köyü(4275 akçe),Evsak Hüyüğü ve Ağçalar Mezraları(Göğimam çevresi) (300 akçe),Kara İsmail Köyü(3200 akçe),Ballık (Meydanlı)Köyü(3950 akçe),Osmancık Köyü(3600 akçe),Menge Köyü(1000)akçe),Pusatyazlığı(770ak-çe),Halsenik Köyü(1418 akçe),Kızılca Köyü(1237 akçe) Saideli arazisine eklendi.
            1721 yılında handa yapılan tamiratın yanı-sıra bir camii(İbrahim Paşa Camii) ve hamam inşa edildi.Dergah-ı Ali Kapucubaşı Bahri Mehmet Ali Ağa Kadınhanı’na tayin edildi.
            Sultan II.Ahmet’in fermanı ile Saideli Ka-
zasına Oğulbeyli’ye mensup beş mahalle iskan
edildi.
 
 
İ.Paşa Camii Tarihçesi
 
            1898 yılındaKadınhanı’nda Türkmen Oy- makları 16 mahallede toplanıyordu.
 
1-Tekkenişin Mahallesi(Turgutoğlu Ömer Bey’in
Tekkesine hizmet eden cemaat)
2-Çavundur Mahallesi(Çavundur Cemaatı)
3-Dirinli Mahallesi(Dirinli Cemaatı)
4-Karahisarlı Mahallesi(Karahisarlı cemaatı)
5-Karamanlı-yı Evvel Mh.(Karamanlı Cemaatı)
6-Karamanlı-yı Sani Mh.  (       “               “      )
7-Karahallı Mahallesi(Kara Halilli Cemaatı)
8-Kabacalı Mahallesi(Kabacalı Cemaatı)
9-Köylü Mahallesi
10-Şahvirdi Mahallesi.
11-Hacı Muratlı Mahallesi(Hacı Obalılar)
12-Hacı Ahmetli Mahallesi(        “            )
13-Hacı Mehmetli Mahallesi(       “         )
14-Hacı Veli Mahallesi        (        “         )
15-Hacı Pirli-yi Evvel Mh.    (       “        )   
16-Hacı Pirli-yi Sani Mh.      (        “      )
            M.Ali Ağa’nın Kabir Taşı
            1889-1890 Yılı kayıtlarına göre Rumeli ve Kafkasya muhacirlerinin Saideli’nin köy ve
mahallelerine yerleştirildiği görülmektedir:
            1-Saideli’ne bağlı Sarayini Köyü’ne 172 hane Rumeli Muhaciri.
            2-        “          “    Mesudiye Köyü’ne 29 hane      “            “
3-        “          “    Ladik Köyü’ne 3 hane              “            “
4-        “          “    Mahmudiye Köyü’ne 185 hane Kafkasya Muhaciri
5-        “          “    Çürüksu(Ertuğrul) Köyü’ne 32 hane Kafkasya Muhaciri
6-        “          “    Eşme Köyü’ne 87 hane Kafkasya Muhaciri yerleştirilmiştir.
(Eşme Köyü 1966 yılında Kadınhanı Tepebaşı Mahallesine bağlanmış olup,halkın bü-
yük bir kısmı Eskişehir,Bursa ve İzmir’e göç etmiştir.)
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
           
            İbrahim Paşa Camii’nden bir başka görünüm görünüm
            1892 Yılı Kayıtlarına Göre Saideli Nahiyesi’nin Köyleri,Hane ve Nüfusu:
No       Köyün Adı                              :Hane :          Nüfusu        :
 1.  Ertuğrul                                      32                    160
 2. Atlantı                                          278                  1378
 3. Çeşmeli Zebir                              64                    311
 4. Kuyulu Zebir                                24                    102
 5. Sarayini                                       210                  1066
 6. Osmancık                                     114                  710
 7. Kolukısa                                       147                  846
 8. Kökez                                           39                    188
 9. Gözlü                                           120                  747
 10. Kestel                                           32                    178
 11. Ladik                                            280                  1089
 12. Mahmudiye                                  148                  722
 13. Mehdili                                        10                    50
 14. Mesudiye                                     29                    116
 15. Şahviran                                      69                    343
 16. Eşme Köyü                                   87                    349
 17. Mecidiye                                      70                    303
 18. Yığar                                            20                    86
 19. Yenicekaya                                   57                    341
 20. Sarıca                                          65                    341

CLEMENT HUART’ın Hatıraları:

            Şark Dilleri Uzmanı olan Fransız Clement Huart İstanbul’da 20 yıl boyunca Konsolos- lukta bulunmuş,İslam Medeniyeti ve tarihi ile yakından ilgilenmiştir.1891 yılında İstanbul’dan çıkıp at üzerinde yolculuk yaparak Mudanya,Bursa,Bilecik,Söğüt,Eşkişehir,Kütahya,Afyon, Ak-şehir,Argıthanı,Ilgın,Kadınhanı ve Ladik üzerinden Konya’ya ulaşmış,sanat eserlerini ve haçlı seferlerini araştırdığı ve tercümesi 1001Temel Eser Serisinde yayınlanan”Mevleviler Beldesi Konya” isimli eserinden  Kadınhanı ile ilgili bölüm aşağıya alınmıştır.

            KADINHANI-27 Mayıs 1891

            Ilgın’dan çıkışta harika bir şekilde görünen Tuz Gölü,ufuğun çok ötesinde olduğu halde,
önümüzde uzanan beyaz parlak düzlükler gözlerimizi aldatıyor,geniş su birikintisi hissi uyandı- rıyordu.Ne bir kaynak,ne de bir su sesi vardı.Uçlarına kovalar bağlı uzun sırıklar ile birkaç ku- yu,düzlüğün monoton havasını bozuyordu.Ilgın’dan itibaren başlayan araba yolu altı kilometre
kadar düz ovada ilerliyor,sonra hafifçe sola dönerek Çerkezköy’e (Çerkez Atlantı) doğru yükse- liyordu.Burada yoksul kafkas muhacirleri barınmakta idi.Çerkez köyünü gerilerde bırakan yol
daha sonra Osmanlıların onardığı antik bir köprü(Cisr-i Atik:Eski köprü) ile küçük bir nehri (Bulasan Çayı) aşıyor,birkaç tepe ve düzlük geçtikten sonra dağları sağda bırakarak Konya’ya
ulaşıyordu.
Akşam bizi Kadınhanı’nda yakaladı.Burası da bir büyük köyü andırıyordu.Girişte,sağda
ahır ve hantal bir yapı dikkati çekiyordu.Bina eski mezar taşları,gerekse yazılar taşıyan steller-
le örülmüştür.Eski bir mağaza olduğu anlaşılan binanın Arapça kitabesini pek okuyamadık,Sa-
dece tarihini anlayabildik.XIII asır başlarında yapılması muhtemeldir.H.620(1223),I.Alaed-din
Keykubad devirlerine rastlıyordu.Gerisi anlaşılmıyordu.Kitabenin üzerinde sadece“EsSultani”
harflerini görebiliyorduk.Burasının köye adını veren “Kadın-hanı” olduğunu çıkarabildik
            Tekrar yeni ve elverişli bir han ile karşı karşıya gelmiştik.Güneydoğuya indikçe barınak
yerleri güzelleşiyordu.Araba yolları henüz daha tamamlanmamış dahi olsa bu,çöller için biçil- miş kaftan sayılırdı.Yollarda yeni yeni dizilmeye başlayan oteller(hanlar),konaklama yerleri ile-
ride kurulacak ticaretin gelişmesine şüphesiz yardımcı olacaktı.
              
 

E-CUMHURİYET DÖNEMİ

               Kadınhanı 1914 yılından itibaren kaza merkezi olarak idare edilmiştir.

                  1922 de Kadınhanı’nın Köyleri:

 
İnevi(Cihanbeyli)Nahiyesine bağlı Olanlar
 1. Başkuyu
 2. Karabıyık
 3. Kuyulu Zebir
 4. Çeşmeli Zebir
 5. Karabağ
 6. Kırkışla
 7. Ağabeyli
 8. Pınarbaşı(Taşpınar)
 9. İnsuyu
 10. Yapalı
 11. Halikanlı(Gölyazı)
 12. İnevi(Cihanbeyli)
Yeniceoba Nahiyesi’ne bağlı Olanlar
 1. Büyükbeşkavak
 2. Çimen
 3. Kuşça
 4. Küçükbeşkavak
 5. Bulduk
 6. Köstengil
 7. Yeniceoba
 8. Celep
 9. Beşkardeş
 10. Kütük
 11. Ömeranlı
 12. Ekecik Kandil
 13. Kozanlı            
Kaza Merkezine Bağlı Olanlar:                             
 
 1. Konurviran
 2. Tahsın
 3. Karahisarlı
 4. Atlantı
 5. Kirlikuyu
 6. Gözlü
 7. Osmancık
 8. Sarayini
 9. Mahmudiye
 10. Köylütolu
 11. Kurthasanlı
 12. Meydanlı
 13. Karakurtlu
 14. Mecidiye
 15. Kestel
 16. Mehdili
 17. Ertuğrul
 18. Hacı Mehmetli
 19. Kamışlıöz
 20. Şahviran
 21. Yenicekaya
 22. Ladik
 23. Pusat
 24. İttihadiye(Karatepe)
 25. Kolukısa
 26. İmranhamiye(Başhüyük)
 
          İnevi (Cihanbeyli) Nahiyesi 1926 yılında kaza olmuş ve Yeniceoba Nahiyesi ve Köylerini de alarak Kadınhanı’ndan 25 köy ayrılmıştır.1926 yılında Kaymakam Hami Bey’dir
 1883 yılından beri belediye olarak idare edilen Kadınhanı’nda 1937 yıllarında çalışkan
vatansever bir insan olan Enver Tuncer hizmet etmiştir.Bu yılda Belediye’nin geliri 12.000 lira
idi.Kazanın suyu Softalar,Kangallı ve Kumlu pınarlarının suları birleştirilerek getirildi,çarşı ve
mahallelere çeşmeler yaptırılarak taksim edildi.Bu suyun getirilmesi için Hacı Ahmet Hamdi Topbaş 12.000 lira,Hacı Musa Uğur 5.000 lira bağışta bulunmuşlardır.
Ayrıca yine bu yıllarda radyo tesisleri ve bando kurulmuştur.1933 yılında Cumhuriyetin

Onuncu yılı kutlamaları yapılmış,Kadınhanı çarşısındaki parka “Cumhuriyetin 10.Yıl Dönümü

Anıtı”dikilmiştir.1939 yılında Halk Evi açılmış başkanlığını ise merhum M.Hulusi Altındağ yap mıştır.Yine bu dönemde ilçe merkezindeki mahalleler birleştirilerek 6 mahalle oluşturulmuştur.
Eski Mahalleler                                :          Yeni İsmi       :
Karamanlı                                                     Güngören Mahallesi
Hacıpirli,Hacımuratlı,Karahallı                  Doğanlar        “
Tekkenişin,Dirinli,Hacıvelili                        Turgutlu         “
Köylü,Hacımehmetli                                      Kayabaşı        “
Karahisarlı                                                    Pınarbaşı        “
Şahvirdi,Çavundur                                        Ünveren          “
 
                                              
            1939 Yılında Kadınhanı Kazası ve Köyleri:
 
Merkeze Bağlı Olanlar
 1. Çeşmecik
 2. Osmancık
 3. Çıbık
 4. Mehdili
 5. Karasevinç
 6. Kızılkuyu
 7. Köylütolu
 8. Tahsin
 9. Dırağan
 10. Dellal
 11. Hacı Oflazlar
 12. Kındıras
 13. Kestel
 14. Gökimam
 15. Şahviran
 16. Koşmar
 17. Kamışlıöz
 18. Tosunoğlu
 19. Meydanlı
 20. Mecidiye
 21. Galata
Kurthasanlı Nahiyesi’ne Bağlı Olanlar
 1. Kurthasanlı Nahiye Merkezi
 2. Hacı Mehmetli
 3. Karahisarlı
 4. Kabacalı
 5. Kökez
 6. Bayramlı
 7. Kolukısa
 8. Pusat
 9. Atlantı
 10. Karayörüklü
 11. Mahmudiye
 12. Konurören
 13. Afşarlı
 14. Hacıpirli
Sarayönü Nahiyesi’ne Bağlı Olanlar
 1. Sarayönü Nahiye Merkezi
 2. Ladik
 3. Kurşunlu
 4. Ertuğrul
 5. Kirlikuyu
 6. Başhüyük
 7. Kınık
 8. Karatepe
 9. Gözlü
 10. Yenicekaya
 
           
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            Kadınhanı civarındaki yakın köyler önceleri Kadınhanı’nın yaylası idi.1800-1900 yıl-
ları arasında bu yaylalara yerleşmelerle birlikte bu köylerimiz oluşmuştur.Önceleri yayla iken sonradan kurulan köylerimiz şunlardır:
            Alabağ(Koşmar),Çeşmecik,Çubuk,Kamışlıöz,Karasevinç,Kızılkuyu,Küçükkuyu,Köylü-
tolu,Meydanlı,Söğütözü(Dırağan),Tosunoğlu,Yağlıca(Tahsin),Yaylayaka(Göğimam),Kurtha-
sanlı,Hacımehmetli,Hacıpirli,Kabacalı,Bayramlı,Karahisarlı,Karakurtlu,Karayörüklü,Konu-
rören,Kökez,Bakırpınarı,Afşarlı,Demiroluk(Kındıras).
            Bazı köylerimiz de Osmanlı İmparatorluğu zamanında dışarıdan gelip yerleşenlerce ku- rulmuştur.Bu köylerimiz ise şunlardır:
            Bulgurpınarı(Mehdilli),Pirali,Şahören,Başkuyu,Beykavağı(Kestel),Atlantı,Mahmudi-
ye,Hacıoflazlar,Kolukısa,Sarıkaya.
            Cumhuriyet döneminden sonra iskan edilen köylerimiz ise şunlardır:
            Pusat,Saçıkara,Örnekköy.
İlçemizin Saideli olan adı 1935 yılında Kadınhanı olarak değiştirilmiştir.1959 yılında
Sarayönü nahiyesi ilçe olarak köyleri ile birlikte Kadınhanı’ndan ayrılınca nüfus azalmıştır.
Başkuyu Cihanbeyli’den ayrılarak,Örnekköy ve Sarıkaya köyleri ise daha önceleri Yunak İlçe-sine bağlı iken yapılan referandum sonucunda 1975 yılında Kadınhanı’na bağlanmıştır.
            Türkiye genelinde olduğu gibi Kadınhanında da köylerden şehir merkezlerine göç yaşa-
narak,Tepebaşı,Karakaya ve İstiklal mahalleleri oluşturulmuştur.
 
1935-2000 Yıllarında Yapılan Nüfus Sayımlarına Göre
Kadınhanı ve Köylerinin Nüfusu
1935    1945    1955    1965    1975    1985    1990    1997    2000

Merkez                                   3888    4338    6008    8398    11804  15910  15907  16949            14297

Alabağ(Koşmar)                    294      342      425      399      281      229      219      226      209
Bakırpınarı(Zengi                  -          -          -          -          47        78        89        72        107
Beykavağı(Kestel)                 214      237      299      350      384      524      645      561      492
Çeşmecik                               330      385      532      545      603      733      789      947      959
Çubuk                                     85        82        68        71        73        70        72        64        81
Demiroluk(Kındıras)             203      180      204      345      386      457      523      532      468
Hacıoflazlar                           298      309      353      435      476      523      459      480      476
Kamışlıöz                              305      309      396      396      300      229      168      156      202
Karasevinç                             260      293      349      446      384      316      264      205      176
Kızılkuyu                               157      242      315      213      222      196      204      217      226
Köylütolu                               398      458      467      491      398      339      316      242      223
Küçükkuyu                             -          -          -          64        25        37        34        13        42
Meydanlı                                791      826      1198    1346    985      840      679      473      502
Osmancık                               838      999      1165    1423    2102    2472    2820    3137    3269
Pirali                                      -          -          93        144      166      172      169      205      214
Söğütözü(Dırağan)                376      419      392      468      455      588      618      650      637
Şahören                                  507      563      622      565      559      492      372      336      307
Tosunoğlu                              288      231      318      313      127      83        58        44        46
Yağlıca(Tahsın)                     312      382      457      558      634      685      636      635      650
Yaylayaka(Göğimam)           169      125      148      120      93        103      123      29        41
Mecidiye(Eşme)                    65        84        74        133      -          -          -          -         
Dellal(Gedikkaya)                 64        66        46        48        18        -          -          -         
Kurthasanlı                            395      470      546      560      428      495      400      274      261
Atlantı                                    927      1001    1599    2187    2580    3901    5065    3398    3539
Avşarlı                                               118      129      136      98        41        42        50        52            59
Başkuyu                                 -          -          1581    1859    1755    1833    1065    1827    2477
Bayramlı                                162      185      169      179      211      248      218      181      219
Hacı Mehmetli                       415      481      663      646      541      567      544      427      464
Hacıpirli                                 313      351      488      494      395      320      279      275      305
Kabacalı                                 186      200      230      203      101      81        60        45        66
Karahisarlı                             404      441      521      485      291      323      299      208      250
Karakurtlu                              147      159      177      143      28        57        104      54        89
Karayörüklü                           135      116      197      79        46        68        50        35        70
Kolukısa                                 858      961      1343    2075    2345    3546    3944    2958    3607
Konurören                              544      418      589      436      363      363      379      306      331
Kökez                                     360      360      463      544      581      565      593      499      540
Mahmudiye                            170      221      262      453      605      554      544      373      370
Örnekköy                               -          -          -          -          964      1709    1744    1049    1121
Pusat                                      77        62        251      180      251      465      510      730      805
Saçıkara                                 -          -          270      766      1121    1697    1376    1209    1964
Sarıkaya                                 -          -          -          -          1422    1889    1683    578      872
Çavdar                                               -          -          -          -          -          -          -          363            253
Kadınhanı’nın köyleri ile birlikte toplam nüfusu                                       45168  41006            41386
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Tekke Camii Dış görünüşü               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1937 yılında 12.000 lira bağışlayarak ilçemizin suyunun getirilmesine büyük katkıda
bulunan Hacı Ahmet Hamdi TOPBAŞ’ın kabir taşi.
            Üzerindeki yazı:”Hüvelhallagulbaki Topbaşzade El Hac Muhammed Hulusi Efendi
Mahdumu,iyilik ve ihsan sahibi Hacı Ahmet Hamdi Efendi ruhu için Rızaen Lillahil Fatiha
                        Doğum Tarihi:1297(M:1881)          Ölümü:30 Eylül 1360(M:1944)                  
                       
 
[1] NOT:Bazı eski kaynaklarda ise Kadınhanı ismi Kandenkan olarak ta geçmektedir.
[2] Bazı kaynaklarda ise eskiden çok ormanlık olan Kadınhanı bölgesine Avyeri anlamında sayd-eli denmiş olabileceği ileri sürülmektedirler.